Privacy statement

Privacy statement

Privacy statement

Wie zijn we.
JIJ Holding B.V., gevestigd aan de Energieweg 10 te Groningen en al haar dochterondernemingen zoals JIJ Uitzendbureau BV, JIJ Techniek BV, JIJ Uitzendbureau Stadskanaal BV, JIJ Uitzendbureau Bouw BV, JIJ Uitzendbureau Rotterdam BV en Uitzendbureau JIJ BV. houden zich onder meer bezig met bemiddelen van uitzendkrachten, payrollen, uitzenden, detacheren, het verzorgen van facturatie voor zelfstandigen, het faciliteren van opleidingen en outplacement, salarisadministratie en het geven van HR-advies.

Welke gegevens verwerken we.
Voor de uitvoering van de diensten zoals hierboven genoemd verwerken we persoonsgegevens. Afhankelijk van welke dienst het betreft, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
• NAW gegevens
• e-mailadres
• telefoonnummer
• geboortedatum
• geslacht
• nationaliteit
• BSN
• ID-bewijs
• werk- en verblijfsvergunning
• curriculum vitae (CV)
• genoten opleiding, stages en werkervaring
• verzuimregistratie
• salaris en andere loon- en werkgeversgerelateerde informatie

Met welk doel verwerken we gegevens.
Het doel van de verwerking hangt af van de vraag onder welke dienst de verwerking plaatsvindt. Het betreft de volgende doelen:
• te kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij als werkgever jegens werknemers hebben;
• het voeren van een salarisadministratie;
• kwaliteitsdoeleinden;
• trainings- en opleidingsdoeleinden;
• het aanvragen van subsidies, loonkostenvoordelen, tewerkstellingsvergunningen, etc.;
• ter naleving van wet- en regelgeving;
• ter nakoming van de overeenkomsten die met opdrachtgevers en intermediairs worden gesloten;
• bestrijding van fraude;
• re-integratiedoeleinden;
• u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld;
• informatie te kunnen delen over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten;
• salaris- en andere loongerelateerde informatie;
• managementdoeleinden;
• pre-employmentscreening.

Met wie delen we persoonsgegevens en hoe lang bewaren we gegevens.
Alle gegevens die wij verwerken zijn in beginsel slechts toegankelijk voor onze medewerkers en dochtermaatschappijen, voor zover zij die gegevens nodig hebben voor en bij de uitoefening van hun functie.
Daarnaast worden uw persoonsgegevens doorgeven aan opdrachtgevers, leveranciers die namens de dochtermaatschappijen diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Voorbeelden daarvan zijn de Belastingdienst, het UWV, ICT-leveranciers en Stipp. Wij hebben alle benodigde maatregelen genomen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, diefstal of verlies van uw gegevens. Deze gegevensverwerking geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals die hierboven zijn genoemd. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is.

Retargeting
JIJ maakt op de website gebruik van retargeting. Dit houdt in dat wij gepersonaliseerde advertenties op ons advertentienetwerk laten zien op basis van eerdere bezoeken.
Hiervoor maken wij gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestandjes die worden opgeslagen op jouw computer en gegevens opslaat over jou surfgedrag binnen de JIJ-website. Op basis van deze cookies laten wij een zo passend mogelijke advertentie zien.
De meeste browsers staan ingesteld op het standaard accepteren van alle cookies. Via de instellingen van uw browser kunt u deze instellingen echter wijzigen.
U kunt zich ook bij Google afmelden voor deze gepersonaliseerde advertenties.

Uw rechten:
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u de hieronder genoemde rechten. Wenst u één van de hieronder genoemde rechten uit te oefenen, dan kunt u hiertoe een verzoek sturen naar info@jij-uitzendbureau.nl
• Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
• Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
• Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen verwerkt in te zien.
• Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.
• Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
• Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
• Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
• Heeft u eerder toestemming gegeven voor een bepaalde gegevensverwerking? De toestemming kunt u altijd intrekken.

Verzoeken worden binnen een termijn van 4 weken beantwoord. Wij wijzen u erop dat niet aan ieder verzoek voldaan kan worden. Indien wij wettelijk verplicht zijn informatie te bewaren zullen wij dit doen.

Aanpassen Privacy statement.
Wij behouden ons het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Het meest actuele statement is altijd via de website van www.jij-uitzendbureau.nl en www.wadeenwerk.nl te raadplegen.

Versie mei 2018

wij staan voor je klaar

Geert de Bruijne

Groningen
050 - 5470051
geert@jij-uitzendbureau.nl

Bo Copinga

Groningen
050 - 5470051
bo@jij-uitzendbureau.nl

Deborah Pinas

Groningen
050 - 5470051
deborah@jij-uitzendbureau.nl